DMCA

Thông báo vi phạm bản quyền DMCA chính thức

Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, sản phẩm names và công ty names hoặc logo xuất hiện trên trang web đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. RedMoonPie.com tuân thủ Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA) của liên bang bằng cách phản hồi các thông báo về cáo buộc vi phạm tuân thủ DMCA và các luật hiện hành khác.

Là một phần trong phản hồi của chúng tôi, chúng tôi có thể xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu cư trú trên trang web được kiểm soát hoặc vận hành bởi RedMoonPie.com được cho là vi phạm, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với nhà phát triển đã gửi tài liệu bị ảnh hưởng để họ có thể đưa ra thông báo phản đối, cũng theo DMCA.

Để gửi thông báo vi phạm bản quyền cho chúng tôi, bạn cần phải viết một thông báo bao gồm những nội dung cơ bản sau:

Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền tại một trang web trực tuyến được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó.

Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định vị trí tài liệu. Cung cấp URL trong nội dung email là cách tốt nhất để giúp chúng tôi định vị nội dung một cách nhanh chóng.

Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể liên hệ được.

Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm (Lưu ý rằng theo Mục 512(f) bất kỳ người nào cố ý và cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Sau đó gửi thông báo vi phạm qua email đến [email protected]

bình luận cerrados.